KLAUZULA INFORMACYJNA

Działając w celu wypełnienia obowiązku opisanego w art. 13 RODO, (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuje się, że:

1.     Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Liceum Plastycznyne w Zamościu ul.Pereca 17

2.     Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: emailiodo1

3.     Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a.     wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, oraz zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie zajęć; Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

b.     promowania osiągnięć szkoły oraz jej uczniów, uczestniczenia w życiu szkoły,  organizacji zajęć pozaszkolnych, konkursów, zawodów i ich dokumentowania, oraz utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły i innych czynnościach przetwarzania związanych z działaniami szkoły, nie ujętych w ust. 3 lit. a powyżej - na podstawie wyrażonej zgody, w oparciu o art. 6 ust 1 lit. a RODO.

4.     Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, tj. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na szkole - zgodnie z wymogami określonymi w źródłach prawa oraz  w zakresie przetwarzania objętego zgodą – przez czas obowiązywania zgody.

5.     Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane jedynie podmiotom upoważnionym przepisami prawa oraz zaufanym podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania szkoły.

6.     Przetwarzanie danych nie będzie obejmowało profilowania.

7.     Podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 3 lit. a, czyli związanym z wypełnieniem obowiązku szkolnego, wynika z przepisów prawa i jest obowiązkowe; w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

8.     Dobrowolna zgoda, wyrażona w odniesieniu do wskazanych celów przetwarzania osobnym oświadczeniem, może być w każdej chwili wycofana. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Odmowa udzielenia zgody lub jej cofnięcie skutkować może brakiem możliwości pełnego uczestniczenia w życiu szkoły, i korzystania ze wszystkich aktywności organizowanych w szkole.

9.     Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, tworzenia ich kopii jeśli to technicznie możliwe, oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10.  W szkole przetwarza się dane osobowe za pomocą monitoringu wizyjnego, w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli oraz innych osób przebywających na terenie szkoły, ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły (art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych oraz Dz.U.2017.0.59 - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe).  Obraz monitoringu jest rejestrowany i przechowywany przez okres nie dłuższy niż 21 dni.

 

plakat ola

oliwia kuźma

portret kobiet1

1wystawa w PATIO2

1PORTRERT

1

annaA

wycinki

kalendarz

RZEXBAAAA

PLAKAT lalki synagoga

1 1

PLAKATwystawy-page-001

plakat makro2017

wystawa lalek

Bez nazwy

arch2017

plakat maciocha2017

 DSC2914

YWOLAN

plakat korytarz2016

plakat wystawa

PLAKAT OLGA WALECZKO 02

poplener20163kl

plakat drony-01