Informacja dla nauczycieli, uczniów, rodziców – organizacja pracy zdalnej

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Szanowni Państwo,
W sytuacji jakiej się znaleźliśmy, od 12 marca 2020 r. zmuszeni jesteśmy do pracy z Państwa dziećmi na odległość. Prawie wszyscy uczniowie są aktywni na dzienniku elektronicznym oraz poprzez pocztę elektroniczną.
Od 25 marca 2020 r. w związku z rozporządzeniem MEN będziemy pracować z uczniami zdalnie zgodnie z tygodniowym planem lekcji, co znaczy, że uczniowie w miarę możliwości będą pracować z nauczycielami online tak, aby mogli realizować podstawę programową.
Jeżeli uczniowie nie będą mogli uczestniczyć w lekcjach online nauczyciele będą kontaktować się z nimi e-mailowo lub w sytuacjach szczególnych (brak dostępu do Internetu) telefonicznie.
W wyjątkowych sytuacjach skserowane materiały do nauki będzie można odebrać w szkole po wcześniejszym ustaleniu terminu.
W tej trudnej sytuacji prosimy Państwa o wyrozumiałość i dołożenie starań, aby Państwa dzieci jak najlepiej wykorzystały czas, w którym nie będą uczęszczały do szkoły.

Kształcenie zdalne - zasady

Podstawową formą kontaktu szkoły z uczniami i rodzicami będzie DZIENNIK ELEKTRONICZNY VULCAN

W czasie nauki zdalnej nauczyciele mogą dokonać weryfikacji nauczanych treści tak aby jak najlepiej dostosować je do pracy zdalnej.

Dyrektor wraz z nauczycielami określa tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas.

Komunikacja online nauczycieli z uczniami poszczególnych klas odbywa się z godnie z obowiązującym planem lekcji.

Szkoła wykorzystuje Zintegrowaną Platformę Edukacyjną www.epodreczniki.pl na większości zajęć ogólnokształcących

Nauczyciele wykorzystują do pracy online z uczniami takie komunikatory jak ZOOM , Messenger.

Nauczyciele wysyłają również zadania poprzez dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną.

Nauczyciele oceniają pracę uczniów podczas spotkań online oraz na podstawie przesłanych zadań i prac. Ocena przekazanej wiedzy może przebiegać również w formie testów online (np. aplikacja Quizizz).
W przypadkach kiedy uczniowie nie będą w stanie wziąć udziału w lekcji online, nauczyciele będą się z nimi kontaktować przez pocztę elektroniczną oraz telefonicznie.
Żeby nie przeciążać uczniów pracą przy komputerze, nauczyciele przedmiotów artystycznych będą zadawać prace do wykonania na określony czas.

W przypadku przedmiotów artystycznych:
Nauczyciele plastycy zadają ćwiczenia i zadania przez dziennik elektroniczny. Biorą pod uwagę ograniczone zasoby materiałowe i sprzętowe uczniów. Opisują ćwiczenie, wymagania oraz czas na ich realizację. Ćwiczenia i zadania uczniowie fotografują i przesyłają do nauczyciela w celu udzielenia korekty i oceny wykonanej pracy. Nauczyciele archiwizują przesłane zdjęcia w założonych dla każdego ucznia folderach oraz wykorzystują komunikatory internetowe w sytuacjach kiedy potrzebna jest bardziej szczegółowa korekta. Werbalny kontakt za pomocą komunikatora będzie wykorzystywany indywidualnie z każdym uczniem w miarę jego potrzeb. Mając na uwadze specyfikę pracy plastycznej/artystycznej w różnych dziedzinach sztuki praca z całą grupą online była by bardzo trudna do przeprowadzenia i efekt nauczania mógłby być nie zadawalający. Realizacja ćwiczeń plastycznych przebiega bardzo zróżnicowanie jeśli chodzi o czas i tempo realizacji biorąc pod uwagę każdego ucznia. Wydaje się, że korekty indywidualne przeprowadzane w miarę napływania prac do nauczyciela i ich tekstowa korekta jak i ocena będzie najwłaściwsza. Każda ze stron ma czas na pracę i wyciągnięcie wniosków. Tam gdzie zajdzie potrzeba uruchamiamy np. Messengera i wykorzystujemy wszystkie jego możliwości komunikowania. Reasumując nauczyciele przedmiotów artystycznych wykorzystują w pracy z uczniami w pierwszej kolejności dziennik elektroniczny (podanie tematu, jego opis i omówienie) następnie tworzą adres e-mail do nauczyciela, na który uczniowie przesyłają prace i zapytania. Nauczyciel przegląda nadesłane prace i udziela korekty odpowiadając e-mailem. W sytuacjach wymagających dłuższego komentarza nawiązują połączenie głosowe przez komunikator. Informacje zwrotne dotyczące całej grupy przesyłają za pomocą dziennika elektronicznego.

SPOSOBY MONITOROWANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW ORAZ SPOSOBY WERYFIKACJI WIEDZY UCZNIÓW

Przedmioty artystyczne:
zdjęcia prac, zdjęcia projektów są odsyłane nauczycielowi poprzez sms, komunikatory, załączniki, drogą mailową lub poprzez dziennik elektroniczny
Przedmioty ogólnokształcące:
Przesłane prace, zadania są oceniane przez nauczycieli.
Nauczyciele w trakcie spotkań online oceniają uczniów.
Nauczyciele tworzą testy online, które podlegają ocenie

UCZNIOWIE KLAS IV
Po zakończeniu zajęć w marcu uczniowie mają możliwość konsultacji zdalnych z nauczycielami przedmiotów maturalnych (język polski, matematyka, języka angielski, historia sztuki)

 

plakat ola

oliwia kuźma

portret kobiet1

1wystawa w PATIO2

1PORTRERT

1

annaA

wycinki

kalendarz

RZEXBAAAA

PLAKAT lalki synagoga

1 1

PLAKATwystawy-page-001

plakat makro2017

wystawa lalek

Bez nazwy

arch2017

plakat maciocha2017

 DSC2914

YWOLAN

plakat korytarz2016

plakat wystawa

PLAKAT OLGA WALECZKO 02

poplener20163kl

plakat drony-01