Wolontariat to dobrowolna,
bezpłatna i świadoma działalność na rzecz innych,wykraczająca poza związki rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.

Program Szkolnego Klubu Wolontariusza
1. Współpraca z Zamojskim Centrum Wolontariatu. Uczestnictwo młodzieży, opiekunów szkoleniach prelekcjach, warsztatach itp. organizowanych prze Zamojskie Centrum Wolontariatu.
2. Propagowanie idei wolontariatu w środowisku szkolnym i pozaszkolnym (pogadanki, ulotki, gablota szkolna, artykuły na szkolnej stronie internetowej).
3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim naszej szkoły, wychowawcami, nauczycielami, dyrekcją.
4. Stałe rekrutacje wolontariuszy.
5. Diagnoza potrzeb w środowisku lokalnym (spotkania opiekunów z przedstawicielami instytucji, placówek oświatowych).
6. Diagnoza cech osobowości wolontariusza w celu skierowania go do odpowiedniej pracy.
7. Wprowadzenie wolontariuszy w środowisko, w którym będą pracować. Zapoznanie ze specyfiką powierzonych zadań. Zapoznanie z koordynatorami.
8. Organizowanie spotkań informacyjnych, szkoleniowych wszystkich członków SKW.
9. Monitorowanie przez opiekunki pracy wolontariuszy.
10. Udział w kwestach, zbiórkach darów organizowanych przez inne organizacje lub za zgodą Dyrektora Szkoły pod nadzorem opiekuna Klubu.
11. Włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczych i wychowawczych.