Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu

Regulamin szkolnego konkursu na interpretację plastyczną

wybranych utworów Marii Konopnickiej

Konkurs ogłoszony jest w ramach  projektu

„Czym I. Łukasiewicz i M. Konopnicka mogą inspirować współczesną młodzież?”

 1. Uczestnicy konkursu proszeni są o przygotowanie ilustracji na podstawie tekstów Marii Konopnickiej.
 2. Uczestnicy mogą wybrać dowolny utwór Marii Konopnickiej – wiersz, nowelę lub fragment dłuższego utworu. Można wspomóc się załączonym wykazem proponowanych tytułów, ale wybór jest jak najbardziej dobrowolny.
 3. Konkurs jest skierowany do uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu.
 4. Prace oceniani komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu.
 5. Każdy uczestnik może przygotować po jednej pracy.
 6. Technika prac jest dowolna (jednak prosimy nie używać materiałów sypkich, spożywczych i klejących). Format prac A4 lub A3.
 7. Każda praca musi być podpisana na odwrocie i zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, wiek, kategorię, nazwę szkoły/placówki, tytuł utworu.
 8. Składanie pracy wraz z w/w danymi z pkt. 7 niniejszego Regulaminu jest równocześnie wyrażeniem zgody na udostępnianie danych osobowych i wizerunku na potrzeby działalności statutowej Organizatora.
 9. Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy dostarczyć w terminie do 05.10.2022 r. do pracowni polonistycznej.
 10. Prace niepodpisane, składane, zrolowane, z podpisami na stronie głównej i dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 11. Uroczyste zakończenie konkursu odbędzie się w listopadzie 2022 roku w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu i towarzyszyć mu będzie wystawa pokonkursowa.
 12. Dostarczone prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

 Lista proponowanych utworów Marii Konopnickiej

do wykorzystania w szkolnym konkursie:

Wiersze, fragmenty utworów:

 • Skrucha Józi
 • Sposób na laleczkę
 • Krasnoludki
 • Kukułeczka
 • Co dzieci widziały w drodze
 • Jesienią
 • Pojedziemy w cudny kraj
 • Co dzieci widziały w drodze
 • Powitanie wiosenki
 • A jak poszedł król na wojnę
 • Poranek
 • Stefek Burczymucha
 • W ogrodzie
 • Parasol
 • Pan Zielonka
 • Taniec
 • Zła zima
 • Tęczowy duszek
 • Nasze kwiaty
 • Prośba Filusia
 • Przy mrowisku
 • Stopnie poznania
 • Pogrzeb ptaszka
 • Niezapominajki
 • Szkolne przygody Pimpusia Sadełko
 • Pszczółki
 • Żuczek
 • Na jagody
 • O krasnoludkach i sierotce Marysi
 • Dożynki
 • Pranie
 • O co się modlić
 • Co słonko widziało
 • Nasza Szkapa
 • O Janku Wędrowniczku
 • Sanna
 • Ślizgawka
 • Na polu
 • Powrót ptaków
 • Wierzba
 • Muchy samochwały
 • Podróż na bocianie
 • Rota
 • Zła zima
 • Ojczyzna moja
 • Dym
 • Wolny najmita
 • W piwnicznej izbie
 • Miłosierdzie gminy
 • Mendel Gdański

Drodzy Państwo,

pamiętajcie, że wykaz utworów jest tylko sugestią.

Wybór należy do Was! 

 

Literatura:

Wi­ki­pe­dia, s.v. Ma­ria Ko­nop­nic­ka, https://​en.wi­ki­pe­dia.org/​wiki/​Ma­ria­_Ko­nop­nic­ka
A. Brodz­ka,, s.v. Maria Konopnicka [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, PWN, War­sza­wa 1984-1985, vol. II, s. 467-468;
T. Bu­dre­wicz, Niektóre cechy stylu Konopnickiej [w:] Maria Konopnicka - w siedemdziesięciopięciolecie zgonu, red. J. Bia­łek, J. Ja­ro­wiec­ki, wyd. WSP, Kra­ków 1987, s. 13-35;
W. We­in­traub, Wyznaczniki stylu realistycznego, Pa­mięt­nik Li­te­rac­ki 52/​2 (1961), s. 399-413.