Deklaracja dostępności cyfrowej

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://lpzanosc.pl
Data publikacji strony internetowej: 02.02.2014
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.03.2021
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
• Zamieszczone na stronie pliki w formie plików PDF, DOC, DOCX, nie są dostępne cyfrowo w całości, z powodu niewłaściwego przygotowania dokumentów w programie Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury). Niektóre dokumenty PDF nie są dostępne, ponieważ są skanami dokumentów.
• Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter wyróżniający do wpisów i  promocyjny do zaplanowanych wydarzeń.
Wykluczenia, które zgodnie z ustawą, stosuje się do następujących elementów strony internetowej:
• multimediów opublikowanych przed dniem 30 marca 2021 roku;
• dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 30 marca 2021 roku,  a ich zawartość nie jest niezbędna do realizacji bieżących zadań szkoły;
• treści, które nie zostały przez szkołę lub na jej rzecz wytworzone albo nabyte, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której szkoła nie jest uprawniona;
• treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 30 marca 2021 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
1. wersję kontrastową,
2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
3. możliwość zmiany czcionki,
4. widoczny fokus,
5. wyróżnienie tytułów
6. wyróżnienie odnośników,
W/w ułatwienia są dostępne na górnym Panelu obok opcji wyszukiwania.
Oświadczenie sporządzono dnia: 29.03.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Samulak, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (084) 6392322. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do link do Rzecznika Praw Obywatelskich

Deklaracja dostępności architektonicznej

Budynek Szkoły Podstawowej Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Bernarda Morando w Zamościu mieści się na terenie Zamojskiej Starówki przy ul. Pereca 17 i oznaczony jest tablicą informacyjną z nazwą szkoły. Dojazd do budynku jest utrudniony, ale dostępny dla pojazdów służb porządkowych i towarowych.

Budynek posiada jedno wejścia główne oraz jedno wejście ewakuacyjne. Do wejścia głównego prowadzą schody, budynek nie posiada podjazdu dla osób na wózkach inwalidzkich. Żadne z wejść nie umożliwia dostania się do budynku wprost z poziomu terenu . Budynek jest wielokondygnacyjny, bardzo duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.

Opis dostępności korytarzy, schodów, toalet.

Żadna z toalet nie jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich ze względu na konieczność pokonania schodów. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

GODZINY PRACY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN

19.10

20.10.

21.10

22.10

23.10

PEDAGOG – ZDALNIE

(10:00-12:30 – SZKOLENIE ON-LINE)

PSYCHOLOG – ZDALNIE

(10:00-12:30 – SZKOLENIE ON-LINE)

PEDAGOG – ZDALNIE

(10:00-12:30 – SZKOLENIE ON-LINE)

PSYCHOLOG – ZDALNIE

(10:00-12:30 – SZKOLENIE ON-LINE)

PEDAGOG – ZDALNIE

(10:00-12:30 – SZKOLENIE ON-LINE)

PSYCHOLOG – ZDALNIE

(10:00-12:30 – SZKOLENIE ON-LINE)

PEDAGOG – STACJONARNIE

PSYCHOLOG - ZDALNIE

PEDAGOG – ZDALNIE

PSYCHOLOG - STACJONARNIE

26.10

27.10

28.10

29.10

30.10

PEDAGOG – ZDALNIE

PSYCHOLOG – STACJONARNIE

PEDAGOG – STACJONARNIE

PSYCHOLOG – ZDALNIE

PEDAGOG – ZDALNIE

PSYCHOLOG - STACJONARNIE

PEDAGOG – STACJONARNIE

PSYCHOLOG - ZDALNIE

PEDAGOG – ZDALNIE

PSYCHOLOG - STACJONARNIE

02.11

03.11

04.11

05.11

06.11

PEDAGOG – STACJONARNIE

PSYCHOLOG – ZDALNIE

PEDAGOG – ZDALNIE

PSYCHOLOG - STACJONARNIE

PEDAGOG – STACJONARNIE

PSYCHOLOG - ZDALNIE

PEDAGOG – ZDALNIE

PSYCHOLOG - STACJONARNIE

PEDAGOG – STACJONARNIE

PSYCHOLOG - ZDALNIE

09.11

10.11

11.11

12.11

13.11

PEDAGOG – ZDALNIE

PSYCHOLOG - STACJONARNIE

PEDAGOG – STACJONARNIE

PSYCHOLOG - ZDALNIE

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

PEDAGOG – STACJONARNIE

PSYCHOLOG - ZDALNIE

PEDAGOG – ZDALNIE

PSYCHOLOG - STACJONARNIE

16.11

17.11

18.11

19.11

20.11

PEDAGOG – STACJONARNIE

PSYCHOLOG - ZDALNIE

PEDAGOG – ZDALNIE

PSYCHOLOG - STACJONARNIE

PEDAGOG – STACJONARNIE

PSYCHOLOG - ZDALNIE

PEDAGOG – ZDALNIE

PSYCHOLOG - STACJONARNIE

PEDAGOG – STACJONARNIE

PSYCHOLOG - ZDALNIE

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usługi „Office 365", świadczonej przez Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu na podstawie infrastruktury dostarczanej przez podmiot zewnętrzny –firmę Microsoft –w ramach usługi „Office 365 Education".
2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
a) Regulamin–niniejszy Regulamin,
b) Usługa– usługa „Office 365" wraz ze wszystkimi udostępnionymi elementami,
c) Uczeń– osoba fizyczna, będąca uczniem
d) Pracownik–osoba fizyczna, będąca zatrudniona w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu na stanowisku pracownika pedagogicznego lub niepedagogicznego.

e) Użytkownik – Uczeń lub Pracownik, dla którego utworzone zostało konto w Usłudze oraz któremu Administrator udostępnił nazwę użytkownika i hasło dostępowe,
f) Administrator – Tomasz Samulak pracownik szkoły któremu zlecono wykonywanie czynności administracyjnych związanych z obsługą Usługi.
3. Usługi mogą korzystać Uczniowie oraz Pracownicy Szkoły, którzy zaakceptują Regulamin i będą go przestrzegali w trakcie korzystania z Usługi.
4. Korzystanie z Usługi jest bezpłatne.
5. W ramach Usługi Użytkownicy otrzymują dostęp, m.in. do: Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook oraz innych aplikacji w ramach usługi "Office 365 A1"

6. Użytkownikom mogą być udostępnione inne elementy Usługi.
7. Dla Użytkowników Usługi tworzone są konta, które stanowią jednocześnie adres poczty elektronicznej. Format nazwy konta (adresu poczty elektronicznej) jest następujący:
a) dla Ucznia – imię.nazwisko
b) dla Pracownika – inicjały

8. W szczególnych przypadkach adresy e-mail, o których mowa w ust. 7 mogą mieć inny format, np. z dodaną po nazwie konta cyfrą (np. imie.nazwisko2@... lub imię. dwie pierwsze litery nazwiska). Decyzję o nazwie konta podejmuje Administrator podczas tworzenia konta Użytkownika.
9. Jeżeli w imieniu i/lub nazwisku Użytkownika występują znaki diaktryczne, w nazwie konta zastępuje się odpowiednimi literami alfabetu angielskiego.
10. Nazwa konta jest stała i nie podlega zmianie podczas użytkowania z Usługi.
11. Każdy Uczeń lub Pracownik może posiadać tylko jedno konto w Usłudze.
12. Korzystanie z Usługi jest niezbędne do realizacji podstawy programowej.
13. Korzystanie z Usługi jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

§ 2

Dostęp i korzystanie z Usługi

1. Uczeń/użytkownik uzyskuje dostęp do usługi po pierwszym zalogowaniu się do Usługi poprzez platformę www.office.com

2. Użytkownik otrzymuje od Administratora za pomocą i-dziennika nazwę konta oraz hasło dostępu do Usługi.
3. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Usługi z komputerów i innych (kompatybilnych) urządzeń (np. smartfony i tablety) za pośrednictwem sieci Internet.
4. Dostęp do Usługi - platforma www.office.com
5. Aktywacja Usługi następuje przy pierwszym logowaniu, po ustaleniu nowego, indywidualnego hasła dla konta.
6. Ustalone przez Użytkownika hasło stanowi zabezpieczenie dostępu do Usługi, dlatego powinno być chronione i poufne, tzn. znane wyłącznie Użytkownikowi. W przypadku utraty poufności hasła, należy niezwłocznie zmienić hasło na nowe.
7. Hasło do konta nie może być zbyt proste lub oczywiste do odgadnięcia przez osoby trzecie, tzn. powinno zawierać minimum 8 znaków, w tym co najmniej jedną dużą literę, jedną małą literę, jedną cyfrę oraz jeden znak specjalny.
8. Instrukcja pracy z poszczególnymi elementami Usługi dostępna jest na stronie internetowej https:/support.office.com/pl-pl/article/przewodniki-szybki-start-dla-pakietu-office-25f909da-3e76-443d-94f4-6cdf7dedc51e

9. Część funkcjonalności Usługi może być dostępna poprzez aplikacje zewnętrzne, które mogą wymagać instalacji oprogramowania systemowego na urządzeniu Użytkownika.
10. Aplikacje zewnętrzne Usługi (tzn. nieobsługiwane bezpośrednio przez przeglądarkę internetową) Użytkownik instaluje na własną odpowiedzialność. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy i/lub szkody wyrządzone przez zainstalowane aplikacje.
11. Dostęp do konta poczty elektronicznej Użytkownika możliwy jest przez stronę internetową Usługi oraz za pośrednictwem zewnętrznych programów pocztowych.

§ 3

Prawa i obowiązki Użytkowników

1. Użytkownik korzystający z Usługi ma prawo:
a) korzystać z udostępnionych elementów Usługi bezpłatnie,
b) uzyskać pomoc związaną z dostępem do Usługi,
c) zgłosić chęć rezygnacji z dalszego korzystania z Usługi.
2. Użytkownik korzystający z Usługi ma obowiązek:
a) przestrzegać zapisów Regulaminu,
b) przestrzegać obowiązującego prawa, norm społecznych i obyczajowych,
c) przestrzegać zasad poprawnego zachowania w sieci (tzw. „netykiety"),
d) wykorzystywać Usługę wyłącznie do celów edukacyjnych związanych z kształceniem lub pracą

3. Zabrania się korzystania z Usługi w celu:
a) niezwiązanym z kształceniem się lub pracą
b) niezgodnym z obowiązującym prawem,
c) mogącym zakłócić działanie Usługi,
d) udostępniania treści objętych prawami autorskimi,
e) rozsyłania masowych niezamówionych wiadomości email (spam),
f) udostępniania i/lub przechowywania treści (materiałów) niezgodnych z prawem.
4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść i zawartość swojego konta w Usłudze.

§ 4

Administrator Usługi

1. Administrator odpowiada za wykonywanie czynności administracyjnych związanych z obsługą Usługi, w szczególności:
a) zarządza kontami Użytkowników (m.in. tworzy, blokuje i usuwa konta),
b) aktywuje elementy składowe Usługi dla poszczególnych Użytkowników,
c) udziela pomocy związanej z dostępem do Usługi,
d) udziela informacji związanych z elementami składowymi Usługi,
e) podejmuje (we współpracy z innymi Użytkownikami) działania promujące i zachęcające do korzystania z Usługi,
f) ogranicza (blokuje) dostęp do Usługi Użytkownikom, którzy łamią postanowienia Regulaminu.
2. Administrator, w związku z pełnioną funkcją, korzysta z konta poczty elektronicznej na platformie Vulcan (dziennik elektroniczny) lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelka korespondencja Użytkowników z Administratorem powinna być kierowana pod wskazany adres.
3. Administratora wyznacza dyrektor szkoły.

§ 5

Blokada dostępu do Usługi

1. Dostęp do Usługi może zostać zablokowany dla Użytkownika, który nie przestrzega postanowień Regulaminu, w szczególności narusza obowiązujące przepisy prawa.
2. Blokada dostępu do Usługi może być czasowa lub stała.
3. W przypadku blokady konta Pracownika, Administrator informuje niezwłocznie o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły wraz z podaniem szczegółowych informacji, w tym przyczyny blokady.
4. Decyzję w sprawie odblokowania dostępu i dalszego korzystania z Usługi przez Pracownika podejmuje dyrektor szkoły.
5. W przypadku blokady konta Ucznia, Administrator informuje Ucznia niezwłocznie (osobiście i/lub przez moduł wiadomości prywatnych dziennika elektronicznego) oraz jego rodziców o przyczynie blokady oraz jej konsekwencjach.
6. Decyzję w sprawie odblokowania dostępu i dalszego korzystania z Usługi przez Ucznia podejmuje Administrator po konsultacji z wychowawcą.
7. Każdorazowo w przypadku blokady konta Użytkownika sporządza się notatkę służbową, którą Administrator przekazuje dyrektorowi i wychowawcy

§ 6

Zakończenie korzystania z Usługi

1. Konto Użytkownika zostanie usunięte niezwłocznie po zmianie jego statusu
a) dla Ucznia - w dniu ukończenia nauki, rezygnacji z nauki lub skreślenia z listy,
b) dla Pracownika – w dniu rozwiązania stosunku pracy,
2. Użytkownik zabezpiecza zgromadzone w Usłudze dane we własnym zakresie, np. wykonując regularne kopie bezpieczeństwa. Po usunięciu konta nie ma możliwości przywrócenia jego zawartości.
3. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za ewentualne problemy i/lub szkody związane z utratą danych zgromadzonych przez Użytkownika w Usłudze.
4. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zgłosić chęć rezygnacji z korzystania z Usługi. Rezygnacja wymaga formy pisemnej i powinna być zgłoszona Administratorowi. Konto Użytkownika, który wyraził chęć rezygnacji z Usługi, jest blokowane na 30 dni, a następnie usuwane.

§ 7

Ochrona danych osobowych użytkowników

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) dyrekcja szkoły informuje, że:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w usłudze jest Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Bernarda Morando, ul. Pereca 17, 22-400 Zamość, Telefon: 84-639 23 22 reprezentowane przez dyrekcję szkoły.

Inspektor ochrony danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych w związku z nauką zdalną

Celem przetwarzania danych jest uruchomienie usługi oraz realizacja podstawy programowej poprzez kontakt nauczyciela z uczniem zdalnie.

Podstawę prawną realizacji zajęć szkolnych w formie pracy zdalnej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493) oraz art. 35 ustawy – Prawa oświatowego w związku z art. 6 ust. 1 lit e RODO.

3. Odbiorcy danych osobowych

Podmiotem, który wchodzi w posiadanie danych na podstawie umowy ze szkołą jest firma Microsoft w ramach planu „Office 365 Education". Firma Microsoft jest w związku z tym podmiotem przetwarzającym dane osobowe zgodnie z zasadami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

4. Transfer danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Firma Microsoft, która jest dostawcą usługi może dokonywać transferu danych na teren USA oraz po za EOG na podstawie i zgodnie z certyfikatem Programu Tarcza Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA — Privacy Shield Framework. Microsoft będzie przestrzegać wymagań określonych w przepisach prawa ochrony danych przyjętych w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii w zakresie zbierania, używania, przekazywania, zatrzymywania i innego przetwarzania Danych Osobowych. Wszystkie przypadki przekazywania Danych Osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej będą odpowiednio zabezpieczone zgodnie z art. 46 RODO oraz że takie przekazywanie i zabezpieczenia będą udokumentowane zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO.

5. Okres przetwarzania danych osobowych użytkowników

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z usług Microsoft. Po tym czasie dane osobowe zgodnie z polityką firmy Microsoft będą przetwarzane przez okres 90 dni od dnia zaprzestania korzystania z usługi z zastrzeżeniem zatrzymania danych, które na podstawie odrębnych przepisów prawa nie będą mogły być usunięte.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownik ma prawo żądania dostępu do przetwarzanych przez szkołę danych, ich usunięcia, ograniczenia lub sprostowania danych.

Organem, do którego można kierować skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. 22 531-03-00

7. Podanie danych Administratorowi usługi jest niezbędne do założenia konta oraz korzystania z usługi.

Kontakt z Microsoft

Przedstawicielem ds. ochrony danych ze strony Microsoft odpowiedzialnym za Europejski Obszar Gospodarczy oraz Szwajcarię jest spółka Microsoft Ireland Operations Limited. Przedstawiciel ds. prywatności w Microsoft Ireland Operations Limited jest dostępny pod następującym adresem:

Microsoft Ireland Operations, Ltd.

Attn: Data Protection

One Microsoft Place

South County Business Park

Leopardstown

Dublin 18, D18 P521, Ireland

Szczegółowe informację dotyczące usługi dostępne są pod następującymi adresami:

https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement

https://privacy.microsoft.com/pl-pl/

  • BIBLIOTEKI CYFROWE

Polona.pl - Największa w Polsce biblioteka cyfrowa. Zawiera stare książki oraz inne zdigitalizowane zbiory.

Lektury.gov.pl – Projekt zainicjowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Na platformie znajduje się ponad 700 utworów. Są wśród nich teksty obowiązkowe z programu podstawowego i rozszerzonego, jak również lektury uzupełniające.

WolneLektury.pl - Darmowa biblioteka cyfrowa zawierająca ponad 5500 tytułów należących do domeny publicznej. Dostępne są różnego rodzaju formaty, także audiobooki. We współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie Wolne lektury udostępniają również kolekcje kilkuset obrazów i zdigitalizowanych wizerunków rzeźb, które można przeglądać wg. występujących w nich motywów.

Chmuraczytania.pl - Na portalu wszystkie e-książki są bezpłatne. Każda e-książka zawiera opis, biogram z podobizną autora i indywidualnie zaprojektowaną okładkę.

  • DARMOWE EBOOKI

Empik Premium bezpłatnie przez 60 dni

Publio.pl

Woblink.com

Nexto.pl

  • KULTURA I SZTUKA

Legalna Kultura - Baza legalnych źródeł, gdzie prezentowane są serwisy, które udostępniają zasoby kultury.

Kulturadostepna.pl - Baza i wyszukiwarka zasobów kultury.

Pauart.pl - Katalog Zbiorów Artystycznych i Naukowych Polskiej Akademii Umiejętności

E-muzeum - Cyfrowe wizerunki zbiorów muzealnych, a także wirtualne spacery po zabytkach i ekspozycjach.

Ninateka.pl - Serwis prezentujący filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje, filmy eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych i operowych, rejestracje koncertów, relacje dokumentujące życie kulturalne i społeczne oraz audycje radiowe. Wybrane lektury t.j. Ferdydurke, Proces, Król Edyp, Pan Tadeusz można obejrzeć lub wysłuchać w formie słuchowisk radiowych.

Fototeka – Serwis prezentuje zasoby fotograficzne Filmoteki Narodowej.

Google Arts&Culture - Wirtualne zwiedzanie kilkuset muzeów i wystaw na całym świecie, m.in. Muzeum Brytyjskie w Londynie, Muzeum Van Gogha w Amsterdamie, Guggenheim w Nowym Jorku oraz setki innych miejsc, gdzie można zdobywać wiedzę na temat sztuki, historii i nauki.

  • SZKOŁA Z TVP i MEN

1. Szkoła z TVP - Pasma edukacyjne Telewizji Polskiej

2. Na stronie vod.tvp.pl w zakładce Lektury na ekranie znajduje się cykl teatrów telewizji w mistrzowskich adaptacjach się m.in. Lalka, Nad Niemnem, Hamlet, Wesele, Inny Świat. Na stronie w katalogach Seriale archiwalne, Filmy Fabularne czy Teatr Telewizji dostępne są m.in. Noce i dnie, Moralność Pani Dulskiej, Mały Książe, Hamlet, Chłopi.

3. Program TVP Kultura