Uczeń wybierając naukę w naszej szkole realizuje jakiś swój zamysł ,cel.

Chce zaspokoić swoje potrzeby i naszym zadaniem, przede wszystkim, jest poznać te potrzeby, a potem w miarę możliwości pomóc uczniowi w ich realizacji.

Z jakimi potrzebami uczniowie przychodzą do naszej szkoły?

Chcą m.in. zdobyć zawód i swoje miejsce na rynku pracy, zdobyć średnie wykształcenie i mieć dobry start na wymarzony kierunek studiów, szukają akceptacji, spełnienia artystycznego, , chcą uczyć się w dobrze wyposażonej szkole z dobrą lokalizacją, chcą być kierowani przez kompetentną i wykwalifikowaną kadrę nauczycielską.

My – kadra nauczycielska możemy uczniów wspierać, wskazywać rozwiązania, naprowadzać i pomagać w procesach nauczania ale przede wszystkim uczyć – uczenia się i samorealizacji.

 CELE I ZADANIA SZKOŁY

1. Szkoła kształci i wychowuje uczniów zgodnie z polską tradycją. Celem i zadaniem Szkoły jest wszechstronny rozwój osobowości i wysokiej kultury intelektualnej uczniów oraz zapewnienie im zdobycia szerokiej, nowoczesnej wiedzy. Kształcenie i wychowanie ma rozwijać u młodzieży poczucie odpowiedzialności, pogłębiać miłość do ojczyzny i poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na kulturę Europy i świata. Szkołę cechuje demokratyzm, samorządność, wzajemna odpowiedzialność za pracę i wyniki wszystkich jego ogniw: dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, nauczycieli, młodzieży.
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz.153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239,
Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz.1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320), ustawie z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 111) oraz w przepisach Ministra Kultury, odnoszących się do szkół artystycznych, a w szczególności:
1) szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2) realizuje programy nauczania zgodne z Nową Podstawą Programową z obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących;
3) gwarantuje uczniom możliwość wyboru dwóch przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym z czego jednym obligatoryjnie jest historia sztuki;
4) zajęcia z w/w przedmiotów mogą być realizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych;
5) w miarę posiadanych środków Szkoła organizuje dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb edukacyjnych;
6) przygotowuje wykwalifikowanych plastyków w zakresie specjalności ujętych w §6;
7) rozwija zdolności i umiejętności w stopniu pozwalającym na aktywną działalność w dziedzinie sztuk plastycznych i na rzecz kultury;
8) przygotowuje uczniów do kontynuacji nauki na studiach w szczególności na kierunkach artystycznych i humanistycznych;
9) pomaga w wyborze kierunku dalszego kształcenia poprzez wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego;
10) nauczyciele we współpracy z psychologiem i pedagogiem szkolnym zapewniają uczniom pomoc specjalistyczną;
11) kształtuje świadomość ekologiczną;
12) wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, historycznej i narodowej oraz umożliwia poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej;
13) kultywuje tradycje narodowe;
14) rozbudza i rozwija uczucie patriotyczne;
15) umożliwia poznanie regionu i jego kultury, wprowadza w życie kulturalne wspólnoty lokalnej;

2. Zadania Szkoły.
1) wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności jej zastosowania w dalszym kształceniu na
poziomie wyższym;
2) wszechstronny rozwój osobowości oraz indywidualnych uzdolnień i zainteresowań uczniów;
3) kształtowanie wśród uczniów postaw humanistycznych i patriotycznych, oparte o wskazania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji o Prawach Dziecka oraz respektujące chrześcijański system wartości;
4) troska o zdrowie, sprawność fizyczną i psychiczną uczniów, kształtowanie nawyków dbania o własne zdrowie oraz ochronę środowiska naturalnego;
5) umożliwianie młodzieży kontaktu ze specjalistami poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego;
6) szkoła organizuje nauczanie religii lub etyki;

3. Sposób realizacji zadań Szkoły.
1) szkoła poprzez swoją działalność zapewnia wszystkim uczniom wszechstronny rozwój,
bez względu na narodowość, pochodzenie, wyznanie religijne;
2) gwarantuje opiekę psychologiczną i pedagogiczną poprzez umożliwienie kontaktu z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc;
3) uczniom wykazującym szczególne zainteresowania i uzdolnienia umożliwia indywidualny tok nauczania, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4) w oparciu o obowiązujące przepisy, otacza szczególną troską uczniów niepełnosprawnych;
5) szkoła realizuje zadania z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju i potrzeb uczniów, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
6) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
7) organizuje działania wychowawcze, aby cele i zadania zawarte w Statucie mogły być realizowane;
8) sprawuje opiekę nad uczniami zgodnie z ich potrzebami i możliwościami szkoły;
9) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych z różnych przedmiotów;
10) dyrektor wyznacza nauczyciela wychowawcę dla każdego oddziału, który sprawuje szczególną opiekę wychowawczą nad każdym uczniem, a w szczególności:
a) zobowiązuje wychowawcę do wypracowania wspólnie z uczniami reguł zachowania
w szkole,
b) zobowiązuje każdego nauczyciela do eliminowania zachowań agresywnych poprzez szukanie ich źródła w domu rodzinnym, środowisku rówieśniczym i szkole,
11) zapewnia opiekę nad uczniami z uwzględnieniem obowiązujących w szkole przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, np.:
a) organizuje szkolenia w zakresie bhp dla wszystkich pracowników szkoły,
b) umożliwia uczniom skorzystanie z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
c) zapewnia opiekę nauczyciela prowadzącego zajęcia lekcyjne i poza lekcyjne, w tym nauczyciela wyznaczonego na zastępstwo,
d) zapewnia opiekę uczniom podczas pobytu w szkole zgodnie z tygodniowym planem zajęć,
e) zapewnia opiekę nauczyciela dyżurującego podczas przerw według ustalonego harmonogramu dyżurów,
f) zapewnia opiekę podczas zajęć poza terenem szkoły zgodnie z obowiązującym zarządzeniem dotyczącym organizacji wyjść i wycieczek szkolnych,
g) zwiększa poziom bezpieczeństwa uczniów poprzez zainstalowany system monitoringu
w budynku szkoły,
12) wspiera nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów;
13) realizuje profilaktykę w zakresie zagrożeń uzależnieniami zgodnie z programem profilaktyki;

4. Zadania opiekuńcze.
Zadania opiekuńcze wykonywane są na następujących zasadach:
1) za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych
i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia;
2) za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych odpowiadają nauczyciele zgodnie z opracowanym planem dyżurów wychowawczych;

3) nauczyciele pełniący dyżur odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów na korytarzach,
w sanitariatach, na klatkach schodowych, w szatni, przed salą gimnastyczną lub innych wyznaczonych miejscach;
4) dyżur rozpoczyna się z dzwonkiem rozpoczynającym przerwę i kończy się równo
z dzwonkiem kończącym przerwę;
5) za bezpieczeństwo uczniów odpowiada;
a) po dzwonku kończącym przerwę odpowiada nauczyciel rozpoczynający daną lekcję,
b) kierownik wycieczki i opiekunowie grupy,
c) na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo-turystycznej udającej się poza teren szkoły, lecz w obrębie miejscowości, bez korzystania z publicznych środków lokomocji, odpowiada co najmniej jeden opiekun na 30 uczniów,
d) na wycieczce udającej się poza teren szkoły z korzystaniem z publicznych środków lokomocji
w obrębie tej samej miejscowości, odpowiada jeden opiekun na 15 uczniów,