Start REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT 45. ZAMOJSKIEGO LATA TEATRALNEGO

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT 45. ZAMOJSKIEGO LATA TEATRALNEGO

§1. ORGANIZATOR KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Zamojski Dom Kultury, ul. Partyzantów 13, 22-400 Zamość, działający w porozumieniu z Urzędem Miasta Zamość oraz z Dyrekcją Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Bernarda Morando w Zamościu. Honorowy patronat nad 45. Zamojskim Latem Teatralnym sprawują Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk oraz Beata Ścibakówna i Jan Englert.

§2. CEL KONKURSU

1. Celem konkursu jest wyłonienie zwycięskiego projektu, stanowiącego utwór plastyczny.
2. Zwycięski projekt stanie się oficjalnym plakatem 45. Zamojskiego Lata Teatralnego i będzie
wykorzystywany w jego identyfikacji w przestrzeni miejskiej oraz poprzez umieszczanie na szeroko rozumianych materiałach informacyjno-promocyjnych i popularyzatorskich, takich jak foldery, billboardy, postery, rollupy, prezentacje, serwisy internetowe oraz na innych materiałach wydawanych bądź zlecanych do wykonania w ramach festiwalu przez Organizatora. Najlepsze
z nadesłanych prac zostaną zaprezentowane na wystawie towarzyszącej.

§3. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs skierowany jest do uczniów Liceów Plastycznych na terenie Polski. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego), która zapoznała się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
W konkursie nie mogą brać udziału członkowie komisji konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 plakaty. Projekty należy przesłać poprzez www.wetransfer.comna adres mailowy organizatora: konkursnaplakat@zdk.zamosc.pl

3. Nadesłanie pracy na konkurs stanowi jednocześnie akceptację zapisów niniejszego regulaminu przez uczestnika konkursu.

§4. WARUNKI JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PROJEKT

1. Projekt plakatu powinien nawiązywać tematyką do zagadnień związanych z teatrem, sztuką, kulturą. Powinien wyróżniać się wysokim poziomem artystycznym, szeroko rozumianą estetyką projektową oraz spełniać wszelkie kryteria związane z pojęciem plakatu. Powinien być czytelny,
w pewien sposób minimalistyczny, a przede wszystkim zaskakiwać i przyciągać uwagę odbiorcy.

2. Projekt plakatu powinien zawierać następujące rzeczy:

a) nazwę wydarzenia:

45. ZAMOJSKIE LATO TEATRALNE w wersji polskiej jak i angielskiej 45th ZAMOŚĆ THEATRE SUMMER

b) tekst:

patronat honorowy:

Prezydent Miasta Zamość ANDRZEJ WNUK, BEATA ŚCIBAKÓWNA, JAN ENGLERT

c) niezbędne logotypy: do pobrania w załączniku.

d) datę wydarzenia: 20.06 - 5.07.2020

3. PARAMETRY TECHNICZNE:

wymiary: 100x70 cm (orientacja pionowa)

format pliku: TIF kompresja LZW lub PDF (z eksportem tekstu na krzywe oraz wszelkich wypełnień tonalnych na mapy bitowe)

kolory: CMYK

rozdzielczość: 300 DPI

Należy też dołączyć wglądówkę swojego projektu zapisaną jako RGB w formacie JPEG (Maximum Quality), wielkość dłuższego boku 30 cm w rozdzielczości 300 DPI.

każdy plik należy opisać w następujący sposób: NAZWISKO_IMIĘ_TYTUŁ PRACY

§5. TERMINY I NAGRODA

1. Termin ogłoszenia konkursu następuje 6 grudnia 2019 r.

2. Termin dostarczenia prac konkursowych mija 20 lutego 2020 r. (decyduje data przesłanych plików). Projekty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane przez komisję konkursową. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za przesłanie błędnie zapisanego pliku.

3. Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się do 10 marca 2020 r.

4. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną a jego projekt stanie się oficjalnym plakatem promującym 45. Zamojskie Lato Teatralne.

Nagroda główna - 2 000 zł

5. Zwycięzca dostaje dodatkowo wydruk swojego autorskiego plakatu oraz zaproszenie na wszystkie spektakle 45. Zamojskiego Lata Teatralnego.

§6. OCENA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie powołana przez organizatora komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. Lecha Majewskiego - wybitnego grafika, plakacisty, kierownika Katedry Komunikacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, współtwórcy Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie, honorowego członka Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej.
2. Komisja konkursowa oceni złożone na konkurs prace i dokona wyboru. Wskaże prace, które
wezmą udział w wystawie oraz wybierze zwycięski projekt.

 

3. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody: wyróżnienia, nagrody specjalne oraz nagrody sponsorów.

4. Zwycięzca konkursu oraz uczestnicy zakwalifikowani do wystawy zostaną powiadomieni
o wygranej oraz o terminie wystawy i formie wręczenia nagrody telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez wybrania najlepszej pracy bez podania przyczyny, a co za tym idzie bez przyznania nagrody głównej.

6. Organizator może modyfikować zwycięski projekt na potrzeby druku bądź ogólnie pojętych zasad kompozycyjnych.
7. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości oraz zamieszczone na stronach internetowych w terminie do 14 dni po rozstrzygnięciu konkursu przez komisję konkursową.
8. Wyniki konkursu są ostateczne. Organizator będzie uprawniony do anulowania wyników konkursu w przypadku powzięcia informacji, że nagrodzony projekt znaku graficznego narusza przepisy prawa autorskiego osób trzecich.

§7. PRAWO WŁASNOŚCI I PRAWO DO WYKORZYSTANIA PLAKATU

1. Projekt plakatu musi być oryginalny, tzn. niedopuszczalne jest kopiowanie, zapożyczanie czy też powielanie innych projektów, zwłaszcza, gdy ich autor nie wyraził na to zgody. Prace nagrodzone
w innych konkursach nie będą brane pod uwagę w ocenie jury tego konkursu.

2. Autor pracy wybranej przez Komisję Konkursową zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Organizatora majątkowych praw autorskich do projektu wraz z prawem nieograniczonego korzystania w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji:

a) wyłączne używanie i wykorzystywanie projektu we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, korespondencyjnej, informacyjnej związanej z 45. Zamojskim Latem Teatralnym oraz działalnością Organizatora;

b) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską oraz techniką cyfrową;

c) rozpowszechnianie projektu graficznego poprzez publiczne wystawianie, nadawanie, wyświetlanie,

odtwarzanie oraz budowanie na bazie projektu innych elementów;

d) wprowadzanie projektu do pamięci komputera, umieszczanie w sieci itp.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Zamojskiego Domu Kultury, ul. Partyzantów 13,
22-400 Zamość oraz na stronie internetowej www.zlt.zamosc.pl www.zdk.zamosc.pl

2.Komisarzem Konkursu na Plakat 45. Zamojskiego Lata Teatralnego jest Łukasz Zwolan. W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać u Komisarza
tel. 881 097 779, w Zamojskim Domu Kultury lub pod numerem telefonu 84 639 20 21,
email: konkursnaplakat@zdk.zamosc.pl

portret kobiet1

1wystawa w PATIO2

1PORTRERT

1

annaA

wycinki

kalendarz

RZEXBAAAA

PLAKAT lalki synagoga

1 1

PLAKATwystawy-page-001

plakat makro2017

wystawa lalek

Bez nazwy

arch2017

plakat maciocha2017

 DSC2914

YWOLAN

plakat korytarz2016

plakat wystawa

PLAKAT OLGA WALECZKO 02

poplener20163kl

plakat drony-01